شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:

شرح خدمات

شناسه و عنوان خدمت      مسئول ارائه خدمت -تلفن تماس     شناسه و عنوان زیرخدمت     شرح خدمت     سامانه الکترونیکی زیرخدمت 


1-تدوین استاندارد ملی و                   خانم فاطمه مظلوم            تدوین استاندارد ملی           شرح خدمت      http://ison.isiri.gov.ir/

مشارکت دراستانداردهای                 6-32225955-084            (10031455100)

بین المللی(10031455000)                 داخلی : 130


2-تدوین استاندارد ملی و                   خانم فاطمه مظلوم                مشارکت در تدوین             شرح خدمت             سامانه ارائه خدمت

مشارکت دراستانداردهای                 6-32225955-084            استانداردهای بین المللی

بین المللی(10031455000)                داخلی : 130                     (10011455101)


  3- تدوین استاندارد ملی و               خانم فاطمه مظلوم             صدور پروانه کارشناسی        شرح خدمت           سامانه ارائه خدمت

مشارکت دراستانداردهای                6-32225955-084              استاندارد(10031455102)

  بین المللی(10031455000)             داخلی : 130


4-تایید صلاحیت اشخاص حقیقی       آقای هادی دوست محمدی     تایید صلاحیت آزمایشگاه            شرح خدمت     سامانه ارائه خدمت
 و حقوقی در امر نظارت                   6-32225955-084                 همکار  (13011456100)
 بر کیفیت و آموزش                           داخلی : 135  

(13011456000)


5-تایید صلاحیت اشخاص حقیقی       آقای هادی دوست محمدی     تایید صلاحیت شرکت های           شرح خدمت     سامانه ارائه خدمت
 و حقوقی در امر نظارت                   6-32225955-084                  بازرسی (13011456101)
 بر کیفیت و آموزش                          داخلی : 135  

(13011456000)


6-تایید صلاحیت اشخاص حقیقی       آقای هادی دوست محمدی     تایید صلاحیت شرکت های           شرح خدمت     سامانه ارائه خدمت
 و حقوقی در امر نظارت                   6-32225955-084                 گواهی دهنده (13011456102)
 بر کیفیت و آموزش                          داخلی : 135  

(13011456000)


7-تایید صلاحیت اشخاص حقیقی       آقای هادی دوست محمدی     تایید صلاحیت شرکت های           شرح خدمت     سامانه ارائه خدمت
 و حقوقی در امر نظارت                   6-32225955-084                آموزشی همکار(13011456103)
 بر کیفیت و آموزش                          داخلی : 135  

(13011456000)


8-تایید صلاحیت اشخاص حقیقی       آقای هادی دوست محمدی     تایید صلاحیت کارشناسان          شرح خدمت     سامانه ارائه خدمت
 و حقوقی در امر نظارت                   6-32225955-084               استاندارد(13011456104)
 بر کیفیت و آموزش                          داخلی : 135  

(13011456000)


9-تایید صلاحیت اشخاص حقیقی       آقای هادی دوست محمدی     تایید صلاحیت مدیران          شرح خدمت     سامانه ارائه خدمت
 و حقوقی در امر نظارت                   6-32225955-084               کنترل کیفیت(13011456105)
 بر کیفیت و آموزش                          داخلی : 135  

(13011456000)


10-نظارت بر کیفیت ارائه خدمت        آقای جعفر فرهادبیگی         صدور،تمدید، تعلیق و ابطال    شرح خدمت      سامانه ارائه خدمت
 و تولید کالا                                  6-32225955-084         پروانه های کاربرد علامت استاندارد                                   
(10031457000)                             داخلی : 135                کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100


11-نظارت بر کیفیت ارائه خدمت        آقای جعفر فرهادبیگی         نظارت بر کیفیت خدمات   شرح خدمت      سامانه ارائه خدمت
 و تولید کالا                                 6-32225955-084            مشمول استاندارد  شامل آسانسور                             
(10031457000)                             داخلی : 118                 تجهیزات موجود در شهربازیها، دیگ های بخار، جایگاه عرضه

                                                                                         سوخت گاز CNG، واحدهای انرژی بر، سردخانه و نیرو محرکه


12-ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی      آقای محمد شریفی       صدور مجوز کالاهای صاداراتی   شرح خدمت      سامانه ارائه خدمت
 و وارداتی مطابق با استانداردهای        6-32225955-084     و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
 ملی و بین المللی( 10031458000)      داخلی:139                        ( 10031458100)


13-ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی      آقای محمد شریفی       ارزیابی و اعلام ماهیت کالا      شرح خدمت      سامانه ارائه خدمت
 و وارداتی مطابق با استانداردهای        6-32225955-084       صادره/وارده
 ملی و بین المللی( 10031458000)      داخلی:139                        ( 10031458101)


14-ارزیابی وسایل توزین            آقای مجتبی پالیزبان       نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین   شرح خدمت    سامانه ارائه خدمت
 در مراکز عرضه عمومی            6-32225955-084        (باسکول همکف جاده ای)
 ( 10031459000)                     داخلی:131                     ( 10031459100)


15-ارزیابی وسایل توزین            آقای مجتبی پالیزبان       پملپ گذاری وسایل توزین سبک         شرح خدمت    سامانه ارائه خدمت
 در مراکز عرضه عمومی            6-32225955-084   (مورد استفاده در داد وستد عمومی)
 ( 10031459000)                     داخلی:131                     ( 10031459101)


16-ارزیابی وسایل توزین            آقای مجتبی پالیزبان       آزمون نازل های سوخت مایع           شرح خدمت    سامانه ارائه خدمت
 در مراکز عرضه عمومی            6-32225955-084      ( 10031459102)
 ( 10031459000)                     داخلی:131         


17-ارزیابی وسایل توزین            آقای مجتبی پالیزبان       نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک      شرح خدمت    سامانه ارائه خدمت
 در مراکز عرضه عمومی            6-32225955-084              ( 10031459103)     
 ( 10031459000)                     داخلی:131                   

فراداده(برچسبها):
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها